Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Świat Haftu

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Pasmanteria Świat Haftu Olsztyn, Pl.Jedności Słowiańskiej 1 lok.010 , NIP: 7393176098, tel. 601 828 260 , adres email: swiathaftu@swiathaftu.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcia "Złóż zamówienie" w końcowym etapie (podsumowaniu) zamawiania produktów w Koszyku. Klien otrzymuje e-maila z informacją o złożonym zamówieniu, które stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności:

 • Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

  - Płatności Shoper, których operatorem jest AutoPay S.A.: przelew natychmiastowy, BLIK, karty płatnicze

   

  Operatorzy kart płatniczych:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic

 • Przelew - wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego
 • ING: 76 1050 1807 1000 0092 8241 9945   (informację o numerze konta przekażemy Ci również w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia). Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.

Dane do przelewu z zagranicy:

BIC INGBPLPW
IBAN: PL 76 1050 1807 1000 0092 8241 9945

lub SWIFT: INGBPLPW

konto walutowe w Euro:

03 1140 2004 0000 3612 1576 9788

IBAN PL03 1140 2004 0000 3612 1576 9788

kod BIC SWIFT BREXPLPWMBK

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej  i kuriera InPost

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pocztą na adres Sklepu lub w formie elektronicznej na adres swiathaftu@swiathaftu.pl).

4. Sklep sprawdzi stan zwracanego towaru i jeśli nie będzie nosił śladów użytkowania, oraz będzie wysłany w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zawiadomienie od Klienta o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

6. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Ochrona danych osobowych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi (zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Marta Wegner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pasmanteria Świat Haftu,

Adres: 10-039 Olsztyn, Pl. Jedności Słowiańskiej 1 lok. 010,

adres e-mail: swiathaftu@swiathaftu.pl

Przekazane dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Administrator zawiadamia, że planuje przekazywać dane osobowe Poczcie Polskiej S.A. w celu dostarczenia przesyłki będącej przedmiotem umowy sprzedaży.

Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzał do czasu realizacji umowy sprzedaży, a następnie przez określony przepisami prawa okres roszczeń stron umowy.

Ma Pani/Pan prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Pani/Pana dotyczące, a w razie potwierdzenia prawo do uzyskania dostępu do danych oraz następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych), w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest możliwe kryteria ustalania tego okresu, o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan również prawo do kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłaty wynikające z kosztów administracyjnych.

Ma Pani/Pan prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, albo uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych, a administrator ma obowiązek je usunąć bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi choćby jedna z okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba ta wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, gdy: kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw pańskiego sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej, albo w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora bądź strony trzeciej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator prowadzi z Panią/Panem korespondencję w zakresie praw określonych w niniejszej informacji w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Administrator udziela informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie, o ile innymi sposobami da się potwierdzić Pani/Pana tożsamość.

Administrator ułatwia Pani/Panu wykonywanie wskazanych praw.

Administrator udziela Pani/Panu informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, a w razie potrzeby z uwagi na skomplikowany charakter pańskiego żądania może ten termin wydłużyć o kolejne 2 miesiące, informując o tym Panią/Pana w ciągu 1 miesiąca od zgłoszenia żądania podając przyczynę opóźnienia.

Jeżeli swoje żądanie w zakresie wskazanych praw złoży Pani/Pan elektronicznie, Administrator przekaże Pani/Panu informacje w miarę możliwości elektronicznie, chyba że zażąda Pani/Pan innej formy.

Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z Pani/Pana żądaniem w zakresie wskazanych praw, ma obowiązek zawiadomić Panią/Pana o tym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania, podając powody milczenia oraz informację o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Administrator udziela informacji i podejmuje działania w zakresie wskazanych praw co do zasady nieodpłatnie. Jeżeli Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczność, Administrator może pobrać opłatę, uwzględniając koszty administracyjne, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Podstawa: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl